Curriculum

Curriculum Development Board of Nepal announce (Published) new/updated syllabus for class one – twelve.

Here are the full updated curriculum for academic year 2077 (2020/21)

Curriculum-General-Grade 1-3

detailsMonograph: printed textकक्षा एक देखि तीन सम्मको अनिबार्य बिषयहरुको पाठ्यक्रम 2076 [Integrated Curriculum] / Curriculum Develoment Centre (CDC) Open link
detailsMonograph: printed textपाठ्यवस्तु समायोजन ढाचा २०७७ आधारभुत तह (कक्षा १,२ र ३) / Curriculum Development Centre(CDC)  Open link

Curriculum-General-Grade 4-5

detailsMonograph: printed textआधारभुत शिक्षा पाठ्यक्रम २०७६ कक्षा ४-५ / Curriculum Development Centre (CDC)  Open link
detailsMonograph: printed textकक्षा चार र पाँचको अनिबार्य बिषयको पाठ्यक्रम २०६६ / Curriculum Development Centre (CDC)  Open link
detailsMonograph: printed textकक्षा चार र पाँचको अनिबार्य बिषयको पाठ्यक्रम २०६५ (English version) / Curriculum Development Centre (CDC) Open link
detailsMonograph: printed textपाठ्यवस्तु समायोजन ढाचा २०७७ आधारभुत तह (कक्षा ४ र ५) / Curriculum Development Centre(CDC)  Open link

Curriculum-General-Grade 6-8

detailsMonograph: printed textआधारभुत शिक्षा पाठ्यक्रम कक्षा ६- ८ / Curriculum Development Centre (CDC)  Open link
detailsMonograph: printed textआधारभुत शिक्षा पाठ्यक्रम २०७६ कक्षा ६-८ / Curriculum Development Centre (CDC)  Open link
detailsMonograph: printed textपाठ्यवस्तु समायोजन ढाचा २०७७ आधारभुत तह (कक्षा ६,७ र ८) / Curriculum Development Centre(CDC)  Open link
detailsMonograph: printed textपाठ्यवस्तु समायोजन ढाचा २०७७ माध्यमिक तह (कक्षा ९ र १०) / Curriculum Development Centre(CDC)  Open link
detailsMonograph: printed textमाध्यमिक तह पाठ्यक्रम २०७१ (कक्षा ९-१०) / Curriculum Development Centre(CDC)  Open link
detailsMonograph: printed textमाध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम (ऐच्छिक) कक्षा ९ र १० / Curriculum Development Centre (CDC)  Open link
detailsMonograph: printed textमाध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम २०६४ : ऐच्छिक बिषयहरु भाग चार (४) / Curriculum Development Centre (CDC)  Open link
detailsMonograph: printed textमाध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम २०६४ : ऐच्छिक बिषयहरु भाग तीन (३) / Curriculum Development Centre (CDC)  Open link
detailsMonograph: printed textमाध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम कक्षा ९ र १० भाग-२ (वि.सं २०६४ ऐच्छिक विषयहरु) / Curriculum Development Centre (CDC) Open link
detailsMonograph: printed textमाध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम २०७६ कक्षा ११ र १२ भाग १ (अनिवार्य विषय) / पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, भक्तपुर   Open link
detailsMonograph: printed textमाध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम २०७६ कक्षा ११ र १२ भाग ५ (ऐच्छिक विषय, चौथो समुह) / पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, भक्तपुर  Open link
detailsMonograph: printed textमाध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम २०७६ कक्षा ११ र १२ भाग ४ (ऐच्छिक विषय, तेस्रो समुह) / पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, भक्तपुर  Open link
detailsMonograph: printed textमाध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम २०७६ कक्षा ११ र १२ भाग ३ (ऐच्छिक विषय, दोस्रो समुह) / पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, भक्तपुर  Open link
detailsMonograph: printed textमाध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम २०७६ कक्षा ११ र १२ भाग ६ (ऐच्छिक विषय, पाचौ समुह) / पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, भक्तपुर  Open link
detailsMonograph: printed textमाध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम २०७६ कक्षा ११ र १२ भाग २ (ऐच्छिक विषय,पहिलो समुह) / पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, भक्तपुर  Open link
detailsMonograph: printed textमाध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम २०७६ कक्षा ११ र १२ भाग ६ (संस्कृत तर्फका पाठ्यक्रम) / पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, भक्तपुर  Open link